Фізична культура

Фізична культура в умовах МРСН

7 листопада 2011 - Володимир Короп


Чернівецька гімназія № 2
Кафедра основ здоров’я та фізичної культури.
Навчально-методичний проект „ЗДОРОВ'Я"
В.І.Короп
Майстер спорту СРСР;  вчитель-методист
«Кібернетика і педагогіка: основи здоров’я та фізична культура умовах МРСН»
(проект впроваджено в навчально-виховний процес з 2001-2002 н. р.)

 

МЕТА:
 - формування в учнів активно-позитивної позиції до здорового способу життя та самостійних занять фізичною культурою;
 - збереження і зміцнення духовного та фізичного здоров'я школярів;
- формування в учнів системи знань і умінь в галузі основ здоров’я та фізичної культури;
- підвищення рівня рухової та функціональної підготовленості учнів;
- застосування інноваційних форм, методів та засобів роботи в формуванні та розвитку культурно-функціонального стану учнів;
- виховання учнівської молоді на тра­диціях українського народу.

 

СМИСЛОВА ЧАСТИНА:

З метою формування підвищення соціальної ак­тивності та зміцнення здоров'я школярів,  та на виконання Указу Президента України  «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонуван­ня та розвитку освіти в Україні», згідно з Національною доктриною розвитку фізичної культури і спорту, наказів Міністерства освіти і науки України  «Про план заходів щодо виконання  Програми Кабінету Міністрів України «Назустріч людям»,  «Про впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт» в гімназії розроблена і впроваджена в навчально-виховний процес та удосконалюється соціально-культурна програма «Здоров'я», основним завданням якої є застосування інноваційних форм, методів і засобів роботи для збереження і покращення здоров'я дітей.

    Програмою визначені основні напрямки оздоровчо-просвітницької роботи які знаходяться у сфері впливу:

а) навчального закладу як комплексної навчально-виховної системи;
б) навчально-виховних кафедр з основ наук;
в) окремих навчальних предметів, особливе місце серед яких належить навчальному курсу Основи здоров’я та фізична культура;
г)  сім'ї, як фундатора основ формування у дитини навичок ведення здорового способу життя;
д) кожної дитини зокрема.
 

    Програмою передбачена системна модифікація викладання навчального курсу  «Основи здоров’я та фізична культура». В рамках програми розроблена і постійно удосконалюється Методична модель навчального курсу  сутність якої полягає наступному:

а) впровадження в навчально-виховний процес Модульно-розвиваючої системи навчання (МРСН), як інноваційної педагогічної управлінської системи;
б) понятійно-концептуальні досліджування і проектування - тобто зроблено узагальнення існуючого досвіду з даної проблеми і створена власна концепція програмних дій;
в) проектування навчально-виховних, психолого діагностичних  та контрольних модулів у галузі основ здоров’я та фізичної культури  у відповідності до створеної концепції;
г) експериментально-дослідницька та аналітична робота з провадження даної програми в навчально-виховний процес.

Зміст запропонованого проекту визначають ідеї теорії педагогічного управління модульно-розвиваючого навчання як інноваційної педагогічної управлінської системи.

Основу нового підходу до навчання і виховання складає визначення змісту навчальної інформації через призму духовності та соціально-культурного досвіду нації і людства у вигляді:

ЗНАНЬ - НОРМ - ЦІННОСТЕЙ.

Зміст розвиваючої взаємодії між учителем і учнем диференціюється на:

- ПСИХОЛОНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ;
- НАВЧАЛЬНО-ПРЕДМЕТНИЙ;
- МЕТОДИЧНО-ЗАСОБОВИЙ.

 При проектуванні навчальних модулів методологія МРСН дає змогу поряд з викладанням матеріалу з формулою:

  ЗНАННЯ - УМІННЯ - НАВИЧКИ, моделювати соціально-культурний простір, а саме:

-  ЩО ЗНАТИ І УМІТИ;
- ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ;
- ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ПОТРІБНО ВЗАГАЛІ,

тобто озброєння учнів сучасною психолого-педагогічною методологією досягнення успіху, що в існуючих соціально-економічних умовах є одним з основних завдань практичної педагогіки.

В рамках Програми розроблена наскрізна сходинкова система цілей навчального курсу «Основи здоров’я та фізична культура» яка завершується

 Універсальною Моделлю культурно-функціонального стану  учня на всіх етапах навчання і виховання.

Дана Модель має форму розміщених у певному  порядку описів знань, норм і цінностей, які визначають зміст кінцевої цілі виховання взагалі і фізичного виховання зокрема, тобто вона включає в себе п'ять концептуальних складових, які викладені у вигляді алгоритмічного розпорядження і дають можливість поставити відповідні завдання і визначити шляхи їх вирішення.

 Для переведення даної Моделі в практично-реалізаційне поле навчально-виховного процесу за методологією МРСН розроблена універсальна модель програми навчального курсу "Основи здоров’я та фізична культура".

 
Особливістю Моделі культурно-функціонального стану учня є те, що вона пропонує соціально-культурний розвиток у сфері фізичного виховання, використання традиційних та інноваційних рухових систем, основ теорії і методики фізичного виховання та валеології.

Виходячи з новітньої соціально-культурної парадигми розвитку освіти проектом виділено дві, на наш погляд принципово важливі, групи проблем, на вирішення яких спрямовується максимум зусиль:

 
1. Культура і моральність - як головні чинники формування відношення особистості до здорового способу життя, фізичної культури і стану міжособистісних взаємовідношень в рамках цивілізованості і права.

2. Стан фізичного розвитку та здоров'я дітей та їх відношення до ЗСЖ і фізичної культури як основних засобів забезпечення фізичного розвитку і здоров'я особистості /тієї його частини, яка знаходиться у сфері впливу фізичного виховання.

ОПЕРАЦІЙНА ЧАСТИНА:
І.  Модульно-календарне планування.
ІІ. Розробки навчальних модулів.

Для розвитку Мотиваційної сфери Моделі  розроблені, впроваджені в навчально-виховний процес та удосконалюються:

1. Навчальний модуль "Формула успіху."
2. Тест-карта психолого-педагогічної діагностики стану розвитк ціннісних орієнтацій щодо ведення здорового способу життя, самостійних занять фізичними вправами  та самооцінки власного духовного і фізичного  розвитку.

Для вирішення завдань Реалізаційної сфери Моделі поряд з традиційними засобами розроблено і впроваджено:

 1. Навчальний модуль. "Основи теорії і методики фізичного виховання та валеології", для учнів 5-6,7-8 і 9-11 класів.
 2. Навчально-діагностичні тест-карти з курсу "Основи теорії і   методики фізичного виховання та  валеології.
 3. Шкала оцінювання рівня теоретичної підготовленості учнів у сфері ЗСЖ і фізичної культури.
 4. Навчальний модуль. Чуттєво-рухова оздоровча система "Динамічна інтенсивна реабілітація (ДІР)".
 5. Навчальний модуль. "Основи спортивного орієнтування".

  В плані практичної реалізації проекту щорічно виконуються наступні дослідження:

1. Діагностика  рівня розвитку Мотиваційної сфери учнів до  ведення ЗСЖ і самостійних занять фізичною культурою за спеціальною психолого-педагогічною методикою.

2. Діагностика  рівня функціонального розвитку учнів за методикою  Державних тестів фізичної підготовленості учнів і молоді.  
 
3. Математичний аналіз стану розвитку Мотиваційної та Реалізаційної сфер учнівського колективу в цілому, класних колективів та кожного учня зокрема.

Нами зроблена спроба створення варіативної функціональної моделі духовного та фізичного виховання учнів в гімназії на основі соціально-культурного досвіду людства, оптимізації навчально-виховного процесу за рахунок поєднання традиційних і інноваційних форм і методів роботи.


При розробці проекту використовувались роботи провідних українських та зарубіжних вчених: Амаріна Б.А., Берга А.І., Бірюкова Б.В., Богданова А.А., Геллера Є.С., Н.Гільднера, Єсиповича К.Б., Жмарьова Н.В., Заціорського В.І., Калугіна С.І., Мороза А.Л., В.Лекліса, Петровського В.В., Пушкіна В.Н., Сінгаєвського С.М., Таранова П.С., Фурмана А.В., Черняка Ю.Х, Юцявічене П.А. та інших
 

Рейтинг: +1 Голосов: 1 4216 переглядів

Немає коментарів. Ваш буде першим!