Календарне планування

Календарний план. Українська мова. 3 клас.

1 вересня 2010 - Мусикапа

Українська мова
І семестр

(4 год/тиждень)
підр. М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко
 
з/п
Зміст навчального матеріалу
Дата
Прим.
1.
Мова – найважливіший засіб спілкування.
Український алфавіт. Розташування слів в алфавітному
порядку (впр. 1 – 7, с. 4 – 7).
 
 
2.
Рідна мова – мова предків та рідної землі (впр. 8 – 13).
 
 
3.
Усне мовлення, його особливості. Культура усного мовлення
(впр. 14 – 20).
 
 
4.
Писемне мовлення, його особливості. Культура писемного
мовлення. Розділові знаки (впр. 21 – 24).
 
 
5.
Культура мовлення. Уміння вести діалог (впр. 25 – 32).
 
 
6.
Практичне засвоєння слів ввічливості. Ввічливі звертання. Усний  переказ тексту (впр. 33 - 38).
 
 
7.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речень, пов’язаних за змістом, складання розповіді.
 
 
8.
Текст. Повторення вивченого про текст. Тема, мета і заголовок тексту  (впр. 39 – 43).
 
 
9.
Визначення теми і мети текстів, добір до них заголовків.
Головна думка тексту (впр. 44 – 51).
 
 
10.
Відновлення деформованого тексту. Складання кінцівки тексту
(впр. 52 – 56).
 
 
11.
Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання розповіді за поданим планом (впр. 57 – 61).
 
 
12.
Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту (впр. 62 – 69).
 
 
13.
Види текстів за метою мовлення. Складання усного опису калини (впр.70-73).
 
 
14.
Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення виробів (впр. 74 – 76).
 
 
15.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання і запис речень, пов’язаних за змістом, на основі власних спостережень.
 
 
16.
Особливості текстів-листів. Складання письмових привітань та запрошень. Правила написання адреси (впр. 77 – 86).
 
 
17.
Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Текст».
Перевірка знань з мови («Мова і мовлення», «Текст»).
 
 
18.
Речення. Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення. Доповнення незавершених речень (впр. 87 – 90).
 
 
19.
Види речень за метою висловлювання. Окличні речення
(впр. 91 – 96).
 
 
20.
Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом
прочитаного. Виразне читання тексту (впр. 97 – 100).
 
 
21.
Звертання. Розділові знаки при звертаннях (впр. 101 – 105).
 
 
22.
Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні (впр. 106-110).
 
 
23.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання плану, усний переказ тексту за планом. Складання і запис запитань до прочитаного тексту.
 
 
24.
Закріплення знань про головні та другорядні члени речення.
Встановлення зв’язку слів у реченнях (впр. 111 – 122). Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення».
 
 
25.
Слово. Значення слова. Слова із прямим і переносним значенням. Спостереження за значенням слів (впр. 123 - 127).
 
 
26.
Слова, що мають кілька значень. Складання речень (впр. 128 – 132).
 
 
27.
Слова, які звучать і пишуться однаково. Складання речень (впр. 133 - 136).
 
 
28.
Слова, близькі за значенням (синоніми). Редагування тексту.
Ознайомлення з деякими фразеологізмами (впр. 137 – 145).
 
 
29.
Слова, протилежні за значенням (антоніми). Спостереження за роллю антонімів у тексті (впр. 146 – 151)
 
 
30.
Перевірна робота. Диктант.
 
 
31.
Урок розвитку зв’язного мовлення.Складання міркування за
запитаннями.
 
 
32.
Будова слова. акінчення слова. Зміна форми слова за допомогою закінчення. Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні ( впр. 152 – 157).
 
 
33.
Основа слова. Навчальний діалог (впр. 158 – 162).
 
 
34.
Частини основи: префікс, корінь, суфікс. Розбір слів за будовою
(впр. 163 – 167).
 
 
35.
Спільнокореневі слова. Корінь слова (впр. 168 – 172).
 
 
36.
Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів і різних форм
одного й того ж слова (впр. 173 – 177).
 
 
37.
Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення (впр. 178 – 182).
 
 
38.
Чергування голосних звуків [o], [e] з [і] в коренях слів
(впр. 183 – 187).
 
 
39.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування деформованого тексту.
 
 
40.
Чергування приголосних звуків [г] – [з’] – [ж]; [к] – [ц’] – [ч];
[х] – [c’] – [ш] у коренях слів. Складання розповіді за малюнком і
опорними словами (впр. 188 – 195).
 
 
41.
Вимова і правопис слів із ненаголошеними [e], [u] в коренях,
які перевіряються наголосом (впр. 196 – 200).
 
 
42.
Добір спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки
написання слів із ненаголошеними [e],[u]. Складання розповіді за
опорними словами (впр. 201 – 204).
 
 
43.
Правопис слів із двома ненаголошеними [e], [u] в коренях. Робота
над деформованим текстом. Навчальний діалог (впр. 205 – 209).
 
 
44.
Вимова і правопис слів із ненаголошеними [e], [u] в коренях,
що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним
словником (впр. 210 – 216).
 
 
45.
Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Будова слова».
Перевірка знань з мови («Речення», «Слово. Значення слова»,
«Будова слова»).
 
 
46.
Аналіз перевірної роботи. Дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними (впр. 217 – 220).
 
 
47.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування деформованого тексту.
 
 
48.
Правильна вимова слів із дзвінкими приголосними звуками.
Складання і доповнення речень (впр. 221- 229).
 
 
49.
Правильна вимова слів із глухими приголосними. Складання казки за серією малюнків (впр. 230 – 235). Перевірна робота. Діалог.
 
 
50.
Перевірка правопису слів із глухими приголосними звуками. Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки (впр. 236 – 239).
 
 
51.
Префікс. Словотворча роль префіксів (впр. 240 – 245).
 
 
52.
Префікси і прийменники. Утворення слів за допомогою
найуживаніших префіксів (впр. 246 – 254).
 
 
53.
Правопис префіксів роз-, без-. Складання тексту-міркування (впр. 255- 260).
 
 
54.
Правопис префіксів з-, (с-). Складання усної розповіді (впр. 261 – 265).
 
 
55.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом.
 
 
56.
Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня (впр. 266 – 269).
 
 
57.
Правило вживання апострофа після префіксів перед я, ю, є, ї.
Перенос слів з апострофом після префікса. (впр. 270 – 277).
 
 
58.
Суфікс. Словотворча роль суфіксів (впр. 278 – 281).
Перевірна робота. Аудіювання.
 
 
59.
Творення слів із найуживанішими суфіксами, введення їх у
речення (впр. 282 – 289). Перевірна робота. Списування.
 
 
60.
Творення слів за допомогою суфікса –ар. Складання усної
розповіді за малюнком (впр. 290-293).
 
 
61.
Перевірна робота. Диктант.
 
 
62.
Аналіз контрольного диктанту. Усний та письмовий розбори слів
за будовою (впр. 294 – 305).
 
 
63.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за
складеним планом.
 
 
64.
Підсумковий урок за семестр.
 
 
 
ІІ семестр (3 год/тиждень)
 
 
65.
Частини мови. Загальне поняття про частини мови. Зіставлення частин мови за їх значенням, питаннями та роллю в реченні (впр.1-3).
 
 
66.
Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови. (впр. 4-9, с. 5-7)
 
 
67.
Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин
мови, та розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в
реченні, за зв’язком з іншими словами (впр.10-14), (впр.15-18).
 
 
68.
Урок розвитку зв‘язного мовлення.
 
 
69.
Іменник. Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот (впр.19-26).
 
 
70.
Власні та загальні іменники. Написання власних іменників із
великої букви (впр.27-35).
 
 
71.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір на основі вражень від свята Нового року.
 
 
72.
Формування поняття предметності на прикладах іменників, що означають опредмечені якості та опредмечені дії (впр.36-41), (впр.42-47).
 
 
73.
Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній (впр.48-51).
 
 
74.
Вправи на визначення роду іменників. Родові закінчення
іменників. Складання речень за малюнками (впр.52-56).
 
 
75.
Змінювання іменників за числами: однина та множина (впр.57-61).
 
 
76.
Вправи на змінювання іменників за числами. Іменники, що вживаються лише в однині або лише у множині. Доповнення тексту (впр.62-66).
 
 
77.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання листа з попереднім складанням плану.
 
 
78.
Змінювання іменників за питаннями (впр.67-70).
 
 
79.
Роль іменників у реченні. Зв’язок іменників з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників. Розбір іменника як частини мови (впр.71-81).
 
 
80.
Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Іменник».
Перевірка знань з мови («Іменник»).
 
 
81.
Прикметник. Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні (впр. 82-86).
 
 
82.
Зв’язок прикметників з іменниками у реченнях (впр. 87-91).
Доповнення тексту прикметниками (впр. 92-99).
 
 
83.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-опис.
 
 
84.
Змінювання прикметників за числами і за питаннями у
сполученні з іменниками (впр. 100-106).
 
 
85.
Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками.
Родові закінчення прикметників (впр.107-110).
 
 
86.
Вправи на визначення роду і числа прикметників за відповідними
іменниками (впр. 111-115).
 
 
87.
Розбір прикметника як частини мови (впр.116-119).
 
 
88.
Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях.
(впр.120-123).
 
 
89.
Спостереження за вживанням прикметників у загадках (впр. 124-129).
 
 
90.
Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. (впр.130 - 134)
 
 
91.
Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови
(впр. 135-138).
 
 
92.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-міркування.
 
 
93.
Перевірна робота. Диктант.
 
 
94.
Дієслово. Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні. Складання речень за малюнками. (впр. 139-143).
 
 
95.
Дієслова-синоніми і дієслова-антоніми. Розпізнавання дієслів у реченнях (впр. 144-148).
 
 
96.
Змінювання дієслів за часами (впр. 149-153). Перевірна робота. Усний твір.
 
 
97.
Вправи на розпізнавання часових форм дієслова. Складання розповіді "Малі помічниці". (впр. 154-158).
 
 
98.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання опису берізки в різні пори року за ілюстраціями.
 
 
99.
Закріплення вивченого про часові форми дієслова (впр. 159-163). Перевірна робота. Усний твір.
 
 
100.
Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього, минулого і майбутнього часу (впр. 164-168).
 
 
101.
Роль дієслів у реченні (впр. 169-172). Перевірна робота. Усний твір.
 
 
102.
Змінювання дієслів минулого часу за родами (впр. 173-181).
 
 
103.
Неозначена форма дієслова (впр. 182-185). Перевірна робота. Усний твір.
 
 
104.
Контрольне списування на швидкість (перевірка швидкості письма, культури оформлення роботи, поєднання літер, нахилу, розміру, форми)
 
 
105.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ.
 
 
106.
Вправи на творення неозначеної форми дієслова
за зразком (впр. 186-188).
 
 
107.
Розрізнення дієслів неозначеної форми, що відповідають
на питання що робити?, що зробити? (впр. 189-194).
 
 
108.
Творення часових форм від неозначеної форми дієслова. Вживання неозначеної форми дієслова у прислів’ях та приказках (впр. 195-203).
 
 
109.
Написання частки не з дієсловами. Розбір дієслова як частини мови (впр. 204-213).
 
 
110.
Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Дієслово». Перевірка знань з мови («Дієслово»).
 
 
111.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за малюнками і опорними словами.
 
 
112.
Повторення вивченого за рік. Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про звуки і букви. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 214-222).
 
 
113.
Повторення вивченого про тверді й м’які приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі. Подвоєння приголосних звуків (впр. 223-235). Перевірна робота. Аудіювання.
 
 
114.
Повторення правила вживання апострофа та правила переносу слів із рядка в рядок (впр. 236-243).
 
 
115.
Перевірна робота. Диктант.
 
 
116.
Аналіз перевірних робіт. Повторення вивченого
про текст і речення (впр. 244-251).
 
 
117.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова розповіді за зразком і запитаннями.
 
 
118.
Повторення вивченого про частини мови (впр. 252-263).
 
 
119.
Узагальнення і систематизація знань учнів.
 
 
120.
Повторення вивченого. Вправи на засвоєння частин мови.
 
 
121.
Підсумковий урок за рік.
 
 
 
Файли до статті:

article87_1.doc | 188,5 Kб | Завантажено: 2923 разів
Рейтинг: 0 Голосов: 0 30496 переглядів

Немає коментарів. Ваш буде першим!