Трудове навчання

Основні етапи проектування на уроках трудового навчання.

Освітня галузь «Технології» побудована на засадах проектно-технологічної системи, мета якої – розробка й виготовлення навчального творчого проекту, що розглядається як самостійно розроблений і виготовлений виріб (послуга) від ідеї до її втілення, характерний суб’єктивною чи об’єктивною новизною, виконаний під контролем і консультуванням учителя.
Проектно-технологічна діяльність спрямована на формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних та предметно-перетворюючих знань і вмінь; передбачає виконання учнями творчих проектів під керівництвом учителя в процесі проектування, технології виготовлення цих об'єктів та їх захисту. На сьогодні питання організації роботи вчителя й учня під час проектування достатньою мірою ще не вивчене, а отже, потребує більш широкого та глибокого розгляду. Тому метою вчителя є розкриття змісту  проектування, визначення його етапів, аби вчитель трудового навчання міг методично правильно і грамотно спланувати свою роботу на уроках трудового навчання під час розробки учнями творчих проектів.
Аналіз літературних джерел дає змогу стверджувати, що науковці, здебільшого, розглядають процес, під час якого створюється і виготовляється виріб (послуга) як проектування. Під проектуванням вони розуміють науково обґрунтоване  конструювання системи параметрів майбутнього об'єкта або якісно нового стану існуючого проекту-прототипу, прообразу передбачуваного або можливого об'єкта стану чи процесу в єдності зі шляхами його досягнення.
Цінність проектування полягає в тому, що саме ця діяльність привчає дітей до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує прагнення до створення нового або вдосконалення існуючого виробу, формує уявлення про пер¬спективи його застосування; розвиває морально-трудові якості, загальноцінні мотиви вибору професії і працелюбність. При цьому слід пам'ятати, що особливу увагу потрібно приділяти тому, щоб в учнів не згасав інтерес до цього процесу, стежити, щоб вони доводили свої наміри, особливо в праці, до кінця.
Основний зміст проектування полягає в конструюванні су¬купності дій та засобів, що дають змогу розв'язати поставлені завдання й проблеми, досягти визначених цілей. Ці дії та засоби фіксуються у двох формах: як система параметрів проектованого об'єкта та їх кількісних показників; як сукупність конкретних заходів, що забезпечують реалізацію запроектованих показників та якісних характеристик майбутнього об'єкта.
Проектування в якості творчої, інноваційної діяльності завжди націлене на створення об'єктивно і суб'єктивно нового продукту. Виготовляючи виріб, учень закріплює знання з математики, фізики, креслення, основ підприємницької діяльності та інших предметів, засвоює принципи набутих умінь і навичок у виконанні технологічних, економічних, мінімаркетингових та інших операцій. Одночасно з цим вирішуються такі завдання, як:
•    ознайомлення з функціональним призначенням даної конструкції;
•    вироблення навичок з читання креслень;
•    розрахунок собівартості майбутнього виробу;
•    складання ескізів;
•    планування технологічного процесу;
•    організація творчої діяльності;
•    формування в учнів технологічної культури.
Успішність проектування забезпечується за умови здійснення таких взаємопов'язаних його цілей: соціально-економічна ефективність; соціальна інтегрованість; соціально-організаційна керованість; суспільна активність. Важливим чинником є також правильна й послідовна організаційно спланована робо¬та вчителя та учня, тобто правильна логічна послідовність дотримання етапів виконання твор¬чих проектів.
Щодо структури і послідовності, то проектно-технологічна діяльність учнів включає в себе організаційно-підготовчий, конструкторський, технологіч¬ний та заключний етапи.
На кожному етапі учні здійснюють відповідну систему послідовних дій у виконанні проекту, а вчитель при цьому стає організатором.  Бондаренко В.В. вбачає своє завдання в тому щоб побудувати план роботи, запропонувати цікаві й посильні об'єкти проектування; допомогти кожному учневі у вирішенні тієї чи іншої проблеми в цілому, зокрема, у виборі раціональної ідеї, оптимального варіанту технології виготовлення даного об'єкта.
 

Немає коментарів. Ваш буде першим!