Календарне планування

Календарний план. Математика. 1 клас.

5 вересня 2010 - Мусикапа

МАТЕМАТИКА

3а підручником: Богданович М.В. 

№ з/п
Дата
І семестр
Прим.
 
 
Властивості предметів.
Числа першого десятка. Геометричні фігури. Величини (47 год)
 
1-2.
 
Лічба предметів. Поняття «лівий-правий», «верхній-нижній», «довгий-короткий», «однаковоі довжини» (с. 3)
 
3.
 
Лічба предметів. Порівняння предметів за величиною. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 4)
 
4.
 
Порядкова лічба. Поняття «зліва-направо», «справа-наліво», «один», «всі». «Решта», «кожний», «вищий - нижчий". Підготовка до написання цифр (с. 5)
 
5.
 
Лічба предметів. Поняття «Стільки само». Поняття «великий - малий», «найбільший - найменший» (с. 6)
 
6.
 
Поняття «вгорі», «посередині», «внизу», «порівну», «непорівну», «більше», «менше». Підготовка до письма (с. 7)
 
7.
 
Один і багато. Числа і цифри. Назви цифр: одиниця, двійка, трійка... Підготовка до написання цифр
(с. 8)
 
8.
 
Лічба предметів. Співвіднесення цифри і числа. Поняття «багато», «один» (с. 9)
 
9.
 
Лічба предметів. Поняття «довгий», «короткий». Число і цифра 1. Написання цифри 1 (с. 10)
 
10.
 
Число і цифра 2. Написання цифри 2. Лічба предметів. Монети 1 к. і 2 к. (с. 10)
 
11.
 
Лічба предметів. Поняття «довгий», «короткий», «найдовший», «найкоротший», «однакові за довжиною» (с. 12)
 
12.
 
Лічба предметів і порівняння чисел. Знаки «більше», "менше", "дорівнює". Написання цифр 1 і 2 (с. 13)
 
13.
 
Число і цифра 3. Порівняння чисел в межах З. Написання цифри З. Порівняння довжини і товщини предметів (с.14)
 
14.
 
Склад числа 3. Прямі і криві лініі. Трикутник (с. 15)
 
15.
 
Число і цифра 4. Написання цифри 4. Порівняння чисел у межах 4 (с. 16)
 
16.
 
Склад числа 4. Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур. Написання цифр (с. 17) Лічба предметів. Повторення складу чисел 3 і 4. Порівняння чисел у межах 4 (с. 18)
 
17.
 
Число і цифра 5. Написання цифри 5. Порівняння чисел у межах 5. Попередне і наступне числа. По¬рядкова і кіль-кісна лічба (с. 19)
 
18.
 
Порівняння чисел у межах 5. Попередне і настуnне числа. Монети (1 к., 2 к. і 5 к.). Склад числа 5. Написання цифр (с. 20)
 
19.
 
Склад числа 5. Порівняння чисел у межах 5. Позначення чисел на числовому відрізку. Написання цифр.
Порівняння висоти предметів (с. 21)
 
20.
 
Ознайомлення з дією додавання. Знак «+». Складання прикладів на додавання за предметними ма¬люнками. Написання цифр (с. 22) ,
 
21.
 
Складання прикладів на додавання за малюнками монет. Порівняння чисел. Поняття «на», «над», «під». Порівняння за віком («молодий - старий») (с. 23)
 
22.
 
Число і цифра 6. Написання цифри 6. Порівняння чисел в межах 6. Складання і читання прикладів на додавання за предметними малюнками (с. 24)
 
23.
 
Склад числа 6. П’ятикутник і шестикутник. Поняття «зліва», «справа» (с. 25)
 
24.
 
Повторення складу числа б. Складання і читання прикладів на додавання. Розв’язування прикладів на додавання на основі перелічування предметів. Порядкова лічба. Розпізнавання многокутників (с. 26)
 
25.
 
Число і цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7. Послідовність чисел в межах 7.Складання і роз-в’язування прикладів (с. 27)
 
26.
 
Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Дні тижня. Написання цифр (с. 28)
 
27.
 
Перетин прямих. Точка. Відрізок. Порівняння відрізків за довжиною. Розв’язування прикладів на до¬давання (с. 29)
 
28.
 
Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел у межах 8. Послідовність чисел в межах 8. Додавання у випадку трьох доданків (с. 30)
 
29.
 
Склад числа 8. Складання прикладів на додавання. Вправи на знаходження пропущених чисел. По¬рівняння чисел. Написання цифр (с. 31)
 
30.
 
Довжина. Вимірювання довжини відрізків. Сантиметр. Написання цифр. Повторення складу чисел 7 і 8 (с. 32)
 
31.
 
Число і цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел в межах 9. Складання прикладів на додаван¬ня. Вимірювання довжини відрізків (с. 33)
 
32.
 
Склад числа 9. Написання цифр. Порівняння чисел у межах 9. Вимірювання довжини відрізків (с. 34)
 
33.
 
Складання і розв’язування прикладів на додавання. Послідовність чисел у межах 9. Розпізнавання многокугників. Написання цифр (с. 35)
 
34.
 
Число 10. Запис числа десять двома цифрами. Послідов-ність чисел у межах 10. Порівняння чисел (с. 36)
 
35.
 
Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Складання і розв’язування прикладів на додавання. Написання цифр (с. 37)
 
36.
 
Повторення складу чиспа 10. Складання прикладів за малюнками предметів та монет. Розпізнавання геометричиих фігур. Написання цифр (с. 38)
 
37.
 
Ознайомлення з термінами «доданок», «сума». Складання прикладів на додавання за числовим від¬різком, за малюнком (с. 39)
 
38.
 
Повторення складу чисел 5 і 6. Складання і розв’язування прикладів за малюнками предметів і монет (с. 40)
 
39.
 
Ознайомлення з діею віднімання. Знак -. Складання прикла-дів на віднімання за числовим відрізком та предметними ма-люнками. Написання цифр (с. 41)
 
40.
 
Дія віднімання. Складання, запис і розв’язузання прикладів на відніманмя і додавання. Написання цифр (с. 42)
 
41.
 
Зв’язок додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Вимірювання довжи-ни відрізків (с. 43)
 
42.
 
Складания прикладів на віднімання з прикладів на додаван-ня. Складання і розв’язування прикладів за малюнками. Написання цифр (с. 44)
 
43.
 
Число і цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Написання цифри 0. Віднімання рівних чисел. Розв’язування прикладів на додавання і віднімання 1 (с. 45)
 
44.
 
Послідовність чисел від 0 до 10. Віднімання різних чисел. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання (с. 46)
 
45.
 
Додавання і віднімання нуля. Додавання і віднімання 1. Порівняння чисел (с. 47)
 
46.
 
Ознайомления з поняттям і терміном «задача». Складання і розв’язування задачі на знаходження суми і остачі (с. 48)
 
47.
 
Послідовність чисел від 0 до 10. Порівняння чисел у межах 10. Складання і розв’язування задач на знаходження суми і остачі (с. 49)
 
 
 
Додавання і віднімання в межах 10. Складання таблиць додавання і віднімання (30 год)
 
48-49.
 
Складання таблиці додавання і віднімання 1. Розв’язування прикладів виду 7+ 1+ 1, 7- 1- 1. Складання і розв’язува-ння прикладів та задач (с. 50)
 
50.
 
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня числа 1. Складання і розв’язування задач на знаходження суми і остачі. Повторения складу чисел 9 і 10. Вимірювання довжини відрізка. (с. 51)
 
51-52.
 
Складання таблиць додавання і віднімання 2. Розв’язування прикладів виду 8+ 2- 1, 8- 2- 2. Віднімання за допомогою числового відрізка. Скпадання і розв’язування задач (с. 52)
 
53.
 
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня числа 2. Порівняння виразу і числа. (с. 53)
 
54.
 
Збільшення та змемшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання і відні¬мання числа 2. По-няття «умова задачі», «запитання задачі», «відповідь задачі» (с. 54)
 
55.
 
Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Розв’язуванмя прикладів. Порівняння ви¬разу і числа (с. 55)
 
56.
 
Складання таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць (с.56)
 
57.
 
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня числа 3. Розв’язування задач на знахо¬дження суми. Вимі-рювання довжини відрізка (с. 57)
 
58.
 
Складання задачі, яка містить поняття «стільки само». Задачі на знаходження остачі. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3. (с. 58)
 
59.
 
Складання таблиць додавання і відніманмя числа 4. Вправи на засвоення таблиць додаsання і відні¬мання числа 4. Побудова відрізка заданої довжини. (с. 59)
 
60.
 
Вправи на засвоєння табпиць додавання і віднімання числа 4. Задачі на знаходження суми і остачі. Кругові приклади (с. 60)
 
61-62.
 
Задачі на знаходження суми і остачі. Вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання. Вимірювання довжини сто-рін многокутника. Побудова чотирикутника за зразком (с. 61)
 
63.
 
Складання таблиць додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць (с. 62)
 
64.
 
Різницеве порівняння чисел. Впрази на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5 (с. 63)
 
65.
 
Розв’язування задач. Задача, яка містить поняття «стільки само». Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Побудова відрізка, коротшого (довшого) від даного (с. 64)
 
66.
 
Складання таблиць додавання і віднїмання числа 6. Задачі на різницеве порівняння. Побудова відрізка, довшого від даного (с. 65)
 
67.
 
Вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання числа 6. Розв’язування і порівняння задач на знаходження суми і на збільшення числа на кілька одиниць (с. 66)
 
68.
 
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня. Кругові приклади (с. 67)
 
69.
 
Складання таблиць додавання і віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми і остачі (с. 68)
 
70.
 
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня числа 7. Порівняння значень числових виразів (с. 69)
 
71-72.
 
Складання таблиць додавання і віднімання чисел 8 і 9. Задачі і вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання. Різни-цеве порівняння довжин відрізків (с. 70)
 
73.
 
Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на за-своєння таблиць додавання і віднімання (с. 71)
 
74.
 
Літр. Вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми, остачі, не¬відомого доданка (с. 73)
 
75.
 
Кілограм. Вправи на засвоення таблиць додавання і відні-мання в межах 10. Задачі на зменшення чис¬ла на кілька одиниць (с. 74)
 
76.
 
Кілограм. Поняття про вік людини. Вправи і задачі на за-своення таблиць додавання і віднімання. Ламана (с. 75)
 
77.
 
Додавання і віднімання по одному і групами (частинами). Задачі на знаходження суми та на знахо¬дження невідомого доданка (с. 76)
 
78.
 
Додавання і віднімання чисел частинами. Вправи на засво-єння таблиць додавання і віднімання чи¬сел (с. 77)
 
79.
 
Переставна властивість додавання. Вправи на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10 (с. 78)
 
80.
 
Вправи на застосування переставноі властивості додаван-ня. Задачі на знаходження невідомого до¬данка, на збіль-шення (зменшення) числа на кілька одиниць (с. 79)
 
81.
 
Числа 11-20. Величини (24 год.)
Десяток. Повторення таблиць додавання і віднімання в ме-жах 10 (с. 80)
 
82.
 
Утворення і назви чисел другого десятка. Задачі на збіль-шення (зменшення) числа на кілька одиниць (с. 81)
 
83.
 
Лічба предметів у межах 20. Порівняння чисел. Вправи на знаходження пропущеного числа. Розв’язу¬вання задач. Побудова відрізків заданої довжини (с. 82)
 
84.
 
Складання і розв’язування прикладів на додавання і відні-мання. Задачі на знаходження суми. Вимі¬рювання довжини відрізка (с. 83)
 
85-86.
 
Лічба у межах 20. Дециметр. Вправи на засвоення таблиць додавання і віднімання в межах 10 (с. 84)
 
87.
 
Лічба у межах 20. Складання і розв’язування задач на зна-ходження суми й остачі. Побудова відрізків заданої довжини (с. 85)
 
88.
 
Позначення чисел другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізків. Задачі на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць (с. 86)
 
89.
 
Утворення чисел другого десятка із десятка і одиниць. Послідовність чисел від 1 до 20. Вправи і за¬дачі на засво-ення таблиць додавання і віднімання в межах 10 (с. 87)
 
90.
 
Задачі на знаходження суми, на різницеве порівняння чи-сел. Ознайомлення з об’ємними геометрич¬ними фігурами - кубом, кулею (с. 88)
 
91.
 
Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць та на знаходження суми (с. 89)
 
92.
 
Розв’язування прикладів на додавання і віднімання. Задачі на різницеве порівняння, на збльшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Ланка ламаної (с. 90)
 
93-94.
 
Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Порівняння виразів. Задачі на знаходження невідомого доданка (с. 91)
 
95.
 
Назви чисел при відніманні. Додавання і віднімання виду: 10 + 4, 14 - 4, 14 - 10. Задачі на знахо¬дження остачі (с. 92)
 
96.
 
Таблиця віднімання числа 2. Складання і розв’язування задач на одну дію (с. 105) Вправи на засвоення назв чисел при відніманні. Задачі на знаходження остачі, на зменшення числа на кілька одиниць. Побудова відрізків заданоі довжини (с. 93)
 
97.
 
Лічба в межах 20. Попереднє і наступне числа. Додавання в віднімання виду: 16 + 1, 16- 1. Розв’язування задач опрацьованих видів (с. 94)
 
98.
 
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня в межах 10. Задачі на знаходження невідомого доданка (с. 96)
 
99.
 
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня в межах 10. Нумерація чисел в межах 20 (с. 97)
 
100-101.
 
Розв’язування задач на додавання і віднімання (повторення і узагальнення). Читання виразів і знахо-дження їх значень. Вимірювання і порівняння довжини відрізків (с. 98)
 
102.
 
Складання і розв’язування прикладів. Розв’язування задач на додавання і віднімання (повторення і узагальнення). Вправи на розпізнавання геометричних фігур (с. 99)
 
103.
 
Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10. Доповнення чисел до 10 (с. 100)
 
104.
 
Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка. Розпізнавання многокутників (с. 101)
 
105-106.
 
Віднімання числа частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка, на різницеве порівняння чисел (с. 102)
 
107.
 
Вправи на застосування способу додавання і віднімания чисел частимами. Задачі на різницеве по¬рівняння чисел (с. 103)
 
 
 
Повторення і закріпления додавання і віднімання в межах 10. Ознайомления з таблицями за межами десятка (28 год)
 
108-109.
 
Таблиця додавання числа 2. Задачі на різницеве порівнян-ня чисел. Побудова відрізків заданоі дов¬жини (с. 104)
 
110.
 
Вправи і задачі на засвоення таблиць додавання і відніман-ня чисел. Складання задач на знаходження суми й остачі (с. 106)
 
111.
 
Таблиця додавання числа З. Складання і розв’язування задач, які містять поняття «стільки само», та задач на знаходження невідомого доданка (с. 107)
 
112.
 
Таблиця віднімання числа 3. Задача на дві дії (пропедевтичний розгляд) (с. 108)
 
113.
 
Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і відніман-ня чисел у межах 10. Замкнені і незамкнені лініі (с. 109)
 
114.
 
Таблиця додавання числа 4. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць та на знаходження оста¬чі (с. 110)
 
115.
 
Таблиця віднімання числа 4. Складання прикладів за шка-лою лінійки. Розпізнавання многокутників (с.111)
 
116.
 
Складання та розв’язування простих задач (на знаходження суми та остачі, на зменшення числа на кілька одиниць). Побудова чотирикутників на папері у клітинку (с. 112)
 
117.
 
Таблиця додавання числа 5. Складання прикладів за число-вою шкалою. Підготовча робота до розв’язування задач на дві дії (с. 113)
 
118.
 
Таблиця віднімання числа 5. Задача на знаходження невідомого зменшуваного. Підготовча робота до розв’язування задач на дві дії (с. 114)
 
119.
 
Вправи на знаходження пропущених чисел. Складання та розв’язування задач на энаходження остачі (с. 115)
 
120-121.
 
Таблиця додавання числа 6. Задача, до якої поставлено два эапитання (с. 116)
 
122.
 
Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання чисел у межах 10. Прості задачі на додавання та віднімання (с. 118)
 
123.
 
Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання чисел у межах 10. Задача, до якої поставлено два запитання (с. 119)
 
124.
 
Таблиця додавання числа 7. Попереднє ознайомлення із задачею на знаходження невідомого від’єм¬ника. Звдачі на збіль-шення числа на кілька одиниць (с. 120)
 
125.
 
Таблиця віднімання числа 7. Задачі на эменшення числа на кілька одиниць. Розпізнавання многокут¬ників (с. 121)
 
126.
 
Порівняння величин. Задачі на різницеве порівняння чисел (с. 122)
 
127.
 
Таблиця додавання числа 8. Задача, до якоі поставлено два эапитання. Задача на знаходження суми (с. 123)
 
128-129.
 
Таблиця віднімання числа 8. Розв’язування задач на знаходження суми та остачі, на різницеве по¬рівняння (с. 124)
 
130.
 
Складання і розв’язування эадач на знаходження невідо-мого доданка (с. 125)
 
131.
 
Таблиця додавання числа 9. Задача на знаходження зменшуваного (с. 126)
 
132.
 
Таблиця віднімання числа 9. Прьсті задачі на додавання і відмімання (с. 127)
 
133-134.
 
Повторення npoйдeнoro. Задача, яка містять поняття «сті-льки само». Задача на знаходження невідо¬мого доданка (с. 128)
 
135.
 
Склад чисел 11-18 з двох одноцифрових чисел. Порівнян-ня виразу і числа. Задача, до якої поставлено два запитання (с. 129)
 
136.
 
Підсумковий урок за рік. Куб. Куля. Повторення пройденого (с. 130-131)
 
 
 

 

Файли до статті:

article103_1.doc | 163,5 Kб | Завантажено: 1682 разів
Рейтинг: 0 Голосов: 0 22573 перегляду

Немає коментарів. Ваш буде першим!